Komunikaty

Oświadczenie Prokuratury Okręgowej Warszawa - Praga w Warszawie dot. czynności przeprowadzonej w dniu 27 sierpnia 2019r.

2019-08-27 17:37

Prokuratura Okręgowa Warszawa - Praga w Warszawie dementuje informacje przekazywane mediom przez pełnomocników Dawida Kosteckiego dotyczące rzekomego naruszenia procedur związanych z udziałem prokuratora w przesłuchaniu biegłej. Prokuratura nie uwzględniła wniosków złożonych przez pełnomocników o wyłączenie prokuratora w czynności przesłuchania biegłej, ponieważ brak jest przesłanek określonych w Kodeksie postępowania karnego do podjęcia takiej decyzji. Nieprawdą jest więc, że prokuratura nie zajęła stanowiska w przedmiocie wniosku dowodowego o przesłuchanie prokuratora w charakterze świadka, jaki złożyli pełnomocnicy. Wniosek taki został oddalony 26 sierpnia 2019 roku, a zatem przed przesłuchaniem biegłej. Nieprawdą jest także, że decyzję taką podejmował prokurator, którego wniosek dotyczy. Postanowienie to zgodnie z przepisami wydał prokurator bezpośrednio przełożony, czyli Zastępca Prokuratora Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie. Nieprawdziwa jest również informacja podawana przez pełnomocników, jakoby prokurator, o którym mowa w złożonym wniosku, prowadził postępowanie. W rzeczywistości prokurator ten nie jest referentem postępowania, a jedynie wykonuje w nim niektóre czynności. Szeroka wiedza tego prokuratora na temat postępowania uzasadnia jego udział w przesłuchaniu biegłej, które ma na celu kompleksowo wyjaśnić okoliczności zdarzenia

Więcej...

Komunikat w sprawie podjęcia postępwoania PO X Ds 30.2017 (poprzednio RP I Ds 30.2017) przeciwko Adrew S. i Stevenowi S.

2019-08-23 15:21

Na podstawie art. 131 § 2 k.p.k. Prokuratura Okręgowa Warszawa – Praga w Warszawie zawiadamia pokrzywdzonych oraz ich pełnomocników, że w dniu 26 lipca 2019 roku w sprawie o sygnaturze PO X Ds. 30.2017 (poprzednia sygnatura RP I Ds. 30.2017) przeciwko Andrew S. i Stevenowi S. wydane zostało postanowienie o podjęciu postępowania albowiem ustalono miejsce pobytu podejrzanych. Postępowanie obecnie toczy się pod sygnaturą PO I Ds. 133.2019. Odpis postanowienia o podjęciu postępowania zostaną doręczone tym pokrzywdzonym, którzy o to zwrócą się w terminie zawitym 7 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia. Na podstawie art. 22 § 2 k.p.k., art. 465 § 1 i 2 k.p.k. na postanowienie o podjęciu postępowania służy podejrzanemu i pokrzywdzonemu zażalenia do sądu właściwego do rozpoznania sprawy w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia. Wniesienie zażalenia po tym terminie jest bezskuteczne (art. 122 i 460 k.p.k.). Zażalenia wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie.

Więcej...

Komunikat dotyczący obrażeń na ciele Dawida Kosteckiego.

2019-08-22 17:21

W związku z prowadzonym w Prokuraturze Okręgowej Warszawa - Praga w Warszawie śledztwem w sprawie śmierci Dawida Kosteckiego oraz podnoszonych przez pełnomocników rodziny pokrzywdzonego wątpliwości w zakresie obrażeń ujawnionych w trakcie sekcji zwłok Dawida Kosteckiego informuję, że zgodnie z treścią opinii biegłych z zakresu medycyny sądowej z Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego sporządzonej po sekcji przeprowadzonej w dniu 02 sierpnia 2019r.: - szczelinowana rana o długości 0,8 cm na powierzchni uda lewego powstała na skutek dokonania pomiaru temperatury zwłok w czasie oględzin na miejscu ich ujawnienia w dniu 02 sierpnia 2019r.; biegły za zgodą prowadzącego oględziny prokuratora dokonał pomiaru temperatury ciała termometrem celem ustalenia czasu zgonu mężczyzny; - niewielkie pojedyncze podbiegnięcia krwawe tkanek miękkich końcowej części ramienia lewego (mięsień) i środkowej części przedramienia prawego (tkanka podskórna) znajdowały się z początkowej fazie wchłaniania, co oznacza, że powstały znacznie wcześniej niż nastąpił zgon; - pozostałe niewielkie ślady stanowiły otarcia naskórka lub – jak to miało miejsce w przypadku śladów na szyi – „dwa punktowe brunatnawe suchawe strupki oddalone od siebie o 0,5 cm” . Z innych przeprowadzonych w śledztwie dowodów wynika, że biegli dokonali preparowania tkanki znajdującej się pod wskazanymi śladami na szyi i nie stwierdzili podbiegnięć krwawych, co miałyby miejsce w przypadku wkłucia. Z przeprowadzonych dowodów nie wynika również, aby obrażenia te były wynikiem działania paralizatora, które wyglądają inaczej, mają inny rozstaw i zwykle dają zaczerwienienie i bardzo minimalny ubytek.

Więcej...

Śledztwo w sprawie śmierci Dawida Kosteckiego. Komunikat w sprawie zabezpieczonego monitoringu.

2019-08-22 09:25

W związku z dzisiejszą (22 sierpnia 2019r.) wypowiedzią medialną Rzecznika Praw Obywatelskich – Pana Adama Bodnara, dotyczącą zapisów monitoringu z korytarza prowadzącego do celi Dawida Kosteckiego, Prokuratura Okręgowa Warszawa - Praga w Warszawie informuje, że nagranie z kamery umieszonej w miejscu obejmującym wyżej wymieniony korytarz z celami mieszkalnymi zostało zabezpieczone przez prokuratora w dniu zdarzenia tj. 02 sierpnia 2019r. Zabezpieczono zapis od dnia 01 sierpnia 2019r. godz. 19.00 do 02 sierpnia 2019r. g. 9.00. W porze nocnej zostało wyłączone światło w części korytarza z celami mieszkalnymi. Korytarz ten był jednak oświetlony lampą znajdująca w pobliżu zainstalowanej kamery. Jednocześnie cela, w której był osadzony Dawid Kostecki znajdowała się stosunkowo blisko kamery oraz źródła światła. Tym samym w oparciu o powyższy zapis możliwym jest ustalenie, czy w porze nocnej ktokolwiek wchodził do celi Dawida Kosteckiego lub ją opuszczał.

Więcej...