Aktualności

Śledztwo w sprawie niegospodarności przy zarządzaniu Stacją Termicznego Unieszkodliwiania Osadów Ściekowych w Oczyszczalni Ścieków „Czajka”

2019-09-20 17:21

Prokuratura Okręgowa Warszawa – Praga w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym (20 września 2019r.) wszczęła śledztwo w sprawie niegospodarności przy zajmowaniu się sprawami majątkowymi Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S. A., polegającej na niewłaściwym nadzorze podczas przeprowadzania inwestycji w zakresie modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków „Czajka”, w tym prowadzonej do grudnia 2012r. budowie Stacji Termicznego Unieszkodliwiania Osadów Ściekowych oraz dopuszczeniu do niewłaściwej eksploatacji i konserwacji powyższej Stacji do września 2019r., wskutek czego wyrządzono spółce szkodę w wielkich rozmiarach tj. o czyn z art. 296 §1 i 3 Kodeksu karnego. Czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 10.

Więcej...

Komunikat w sprawie obecności osób trzecich przy oględzinach miejsca ujawnienia zwłok Dawida Kosteckiego

2019-09-06 17:51

W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi udziału osób trzecich w miejscu ujawnienia zwłok Dawida Kosteckiego Prokuratura Okręgowa Warszawa – Praga w Warszawie informuje, że: - w dniu 02 sierpnia 2019r. na terenie Aresztu Śledczego Warszawa Białołęka obecni byli funkcjonariusze Biura Spraw Wewnętrznych Centralnego Zarządu Służby Więziennej oddelegowani do Departamentu Wykonywania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości przeprowadzający kontrolę w trybie przewidzianym stosownymi przepisami; - wyżej wymienione osoby nie ingerowały w czynności oględzin przeprowadzanych przez prokuratora Wojciecha Kapuścińskiego. Zgodnie z procedurą obowiązującą w takich przypadkach musieli oni wykonać dokumentację zdarzenia, w tym dokumentację zdjęciową na potrzeby wewnętrznego postępowania mającego na celu ustalenie prawidłowości przestrzegania zasad i procedur w areszcie śledczym. Prokurator nie wyraził na to zgody, czemu funkcjonariusz się podporządkował. Oględziny celi i zwłok były przeprowadzane bez udziału tych osób; - nieprawdą jest, ze prokurator Wojciech Kapuściński został odsunięty od śledztwa. Przedmiotowe śledztwo nie zostało mu nigdy przydzielone do prowadzenia. W dniu 02 sierpnia 2019r. wykonywał czynności w ramach dyżuru prokuratorskiego. Jeszcze tego samego dnia sprawa została skierowana do referatu prokurator Anny Domańskiej.

Więcej...

Oświadczenie Prokuratury Okręgowej Warszawa - Praga w Warszawie dot. czynności przeprowadzonej w dniu 27 sierpnia 2019r.

2019-08-27 17:37

Prokuratura Okręgowa Warszawa - Praga w Warszawie dementuje informacje przekazywane mediom przez pełnomocników Dawida Kosteckiego dotyczące rzekomego naruszenia procedur związanych z udziałem prokuratora w przesłuchaniu biegłej. Prokuratura nie uwzględniła wniosków złożonych przez pełnomocników o wyłączenie prokuratora w czynności przesłuchania biegłej, ponieważ brak jest przesłanek określonych w Kodeksie postępowania karnego do podjęcia takiej decyzji. Nieprawdą jest więc, że prokuratura nie zajęła stanowiska w przedmiocie wniosku dowodowego o przesłuchanie prokuratora w charakterze świadka, jaki złożyli pełnomocnicy. Wniosek taki został oddalony 26 sierpnia 2019 roku, a zatem przed przesłuchaniem biegłej. Nieprawdą jest także, że decyzję taką podejmował prokurator, którego wniosek dotyczy. Postanowienie to zgodnie z przepisami wydał prokurator bezpośrednio przełożony, czyli Zastępca Prokuratora Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie. Nieprawdziwa jest również informacja podawana przez pełnomocników, jakoby prokurator, o którym mowa w złożonym wniosku, prowadził postępowanie. W rzeczywistości prokurator ten nie jest referentem postępowania, a jedynie wykonuje w nim niektóre czynności. Szeroka wiedza tego prokuratora na temat postępowania uzasadnia jego udział w przesłuchaniu biegłej, które ma na celu kompleksowo wyjaśnić okoliczności zdarzenia

Więcej...