Strona achiwalna
aktualna strona prowadzona pod adresem
https://www.gov.pl/web/po-warszawa-praga


Komunikat w sprawie PO I Ds. 248.2016

Komunikat w sprawie PO I Ds. 248.2016

2017-02-10 01:00 przez Łukasz Łapczyński

           W dniu 10 lutego 2017 r. Prokuratura Okręgowa Warszawa – Praga w Warszawie umorzyła śledztwo w sprawie niedopełnienia w okresie od 9 marca 2016 r. do 10 lutego 2017 r. obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy publicznych w osobach: Prezesa Rady Ministrów, Ministra - Członka Rady Ministrów oraz Prezesa i pracowników Rządowego Centrum Legislacji poprzez zaniechanie niezwłocznej publikacji orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego: z dnia 9 marca 2016 r. o sygnaturze k 47/15; z dnia 6 kwietnia 2016 r. o sygnaturach P 5/14, P 2 /14, SK 67/13; z dnia 6 czerwca 2016 r. o sygnaturze K 8/15 i z dnia 11 sierpnia 2016 r. o sygnaturze K 39/16, a także podżegania do tych zachowań wymienionych wyżej funkcjonariuszy publicznych przez posła na Sejm RP oraz Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego tj. o czyny z art. 231 § 1 kk i art. 18 § 2 kk w zw. z art. 231 § 1 kk, na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 kpk - wobec braku znamion czynu zabronionego.

            W toku śledztwa uzyskano m.in. dokumenty z Biura Sekretarza Trybunału Konstytucyjnego związane z zarządzeniem publikacji w/w wyroków i przesłaniem ich do Rządowego Centrum Legislacji, uzyskano dokumentację dotyczącą funkcjonowania Rządowego Centrum Legislacji i przyjętych w nim procedur związanych z publikacją poszczególnych aktów prawnych, załączono pełną treść będących przedmiotem śledztwa wyroków Trybunału Konstytucyjnego, osiem opinii prawnych z zakresu prawa konstytucyjnego, stanowisko Prokuratora Generalnego o braku dopuszczalności publikacji wyroków, ogólnodostępne treści wywiadów radiowych i telewizyjnych, w których poseł na Sejm RP Jarosław Kaczyński oraz Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro wypowiadali się na temat publikacji orzeczeń,  a także wykonano czynności wynikające z postanowienia Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie z dnia 5 października 2016 r., tj. przesłuchano w charakterze świadków: Ministra – Członka Rady Ministrów, Prezesa i Wiceprezesa Rządowego Centrum Legislacji oraz pozostałych pracowników Rządowego Centrum Legislacji, do obowiązków których należały kwestie związane z publikacją orzeczeń.

            Jak ustalono, zaniechanie publikacji w/w orzeczeń, było działaniem podyktowanym ochroną interesu publicznego, wyrażającym się w niedopuszczeniu do wprowadzenia do obrotu prawnego rozstrzygnięć sprzecznych z obowiązującym porządkiem prawnym.

            W ocenie prokuratora referenta – działanie z takiej motywacji, poparte określonymi, ustalonymi w toku śledztwa racjami oraz poglądami części środowiska naukowego, wyrażonymi w załączonych do akt opiniach, nie może być uznane za intencjonalne działanie na szkodę interesu publicznego, a tym samym dekompletuje znamiona czynu zabronionego określonego w art. 231 § 1 kk. Ponadto, na gruncie ustalonego w sprawie stanu faktycznego, kwestia narażenia na niebezpieczeństwo dobra publicznego lub interesu jednostki mająca wynikać z nieopublikowania orzeczeń, będąca konsekwencją materialnego charakteru występku określonego w art. 231 § 1 kk, która poza przekroczeniem uprawnień lub niedopełnieniem obowiązków jest warunkiem przestępczości czynu jest również dyskusyjna. Nie można bowiem jednoznacznie rozstrzygnąć, które działanie było działaniem w interesie, a które na szkodę interesu publicznego. Przywołując argumentację odmienną od tej będącą podstawą skierowania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, to opublikowanie wymienionych na wstępie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego mogłoby zostać uznane za działanie na szkodę interesu publicznego.

            Jeśli chodzi natomiast o zachowania polegające na podżeganiu do niepublikowania orzeczeń, umorzenie śledztwa było logiczną konsekwencją decyzji prokuratora w zakresie głównego wątku śledztwa. Skoro zachowania, do których miało nastąpić podżeganie nie stanowią czynów zabronionych, to nie można mówić o podżeganiu w rozumieniu, jaki temu terminowi nadaje kodeks karny. Ponadto, analizowane w toku śledztwa wypowiedź polityków uznać należy jako poglądy i stanowiska na temat zagadnienia będącego przedmiotem publicznej debaty, a nie zachowania w rozumieniu art. 18 § 2 kk.

Łukasz Łapczyński

rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej Warszawa - Praga w Warszawie

Wróć